ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A
SZABÓ & SZOMOR ÜGYVÉDI IRODA
ÁLTAL MEGHIRDETETT ÁLLÁSRA JELENTKEZŐKNEK

A jelen tájékoztató hozzáférhetővé tételével kívánunk tájékoztatást nyújtani az általunk különböző fórumokon megjelenő álláshirdetésekre jelentkezőknek a pályázati eljárás során megadott személyes adataik kezeléséről.

A kezelt adatok köre:

  1. a természetes személyazonosító adatok (név, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve)
  2. elérhetőségi adatok (lakcím, e-mail cím, telefonszám)
  3. képzettségre, munkatapasztalatra vonatkozó adatok (iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, nyelvtudás)
  4. egyéb adatok (önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok, pl. egyéb érdeklődés, szabadidős tevékenység, fénykép)


Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

A pályázat benyújtásával Ön automatikusan hozzájárul adatainak a Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda által történő kezeléséhez a pályázat elbírálásáig, illetve a hozzájárulása visszavonásáig terjedő időtartamra. A hozzájárulás bármikor visszavonható a pályázat benyújtási helyeként megjelölt e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozat útján.

Az adatkezelés célja:

Álláspályázatra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel, új munkavállalóink kiválasztása.

Az adatkezelés időtartama:

A pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb a meghirdetett munkakör betöltéséig, kivéve, ha a további adatkezeléshez a pályázó kifejezetten hozzájárul, ebben az esetben az ott megjelölt időtartamig, illetve hozzájárulása visszavonásáig.

A pályázat elbírálását követően, illetve hozzájárulása visszavonása esetén a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek, kivéve, ha Ön a pályázati anyagának visszaküldését kéri.

Adattovábbítás, betekintés:

A pályázatokba a Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje, illetve az általa kijelölt munkavállaló, adminisztrátori álláspályázat esetén továbbá a titkárságvezető tekinthet be.

A pályázatok értékelése során a pályázatok értékelésére jogosult személyek rákereshetnek a jelentkezők nyilvános profiljára különféle internetes közösségi oldalakon (pl.: Facebook, LinkedIn). A betekintés nem terjed ki a jelentkezők zárt csoportban folytatott tevékenységére, megnyilvánulásaira. A betekintésen túlmenően ezekkel az adatokkal a Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda további adatkezelési műveletet a nem végez, az adatokról nyomtatás, mentés nem készül.

A pályázatok értékelése során a pályázatok értékelésére jogosult személyek megkereshetik a jelentkező korábbi munkáltatóit, annak érdekében, hogy a jelentkezővel kapcsolatban szigorúan a munkaviszony létesítése, fenntartása szempontjából releváns adatokat, információkat kérjenek.

A pályázatok értékelése során az értékekésre jogosult jogosult személyek kiválasztják az írásban pályázatot benyújtó jelentkezők közül azokat, akiket a munkakör betöltésére alkalmasnak ítélnek, és őket személyesen, állásinterjún hallgatják meg.

A pályázati eljárás lezárultát követően a nyertes jelentkező az általa megadott e-mail elérhetőségen kerül értesítésre.

A többi jelentkező legkésőbb a nyertes jelentkezővel történő munkaszerződés megkötését követő munkanapon kerül értesítésre az általuk megadott e-mail címen a pályázatuk sikertelenségéről. Az értesítésben a sikertelen pályázók tájékoztatásra kerülnek, hogy amennyiben 24 órán belül kérik a pályázati anyaguk visszaküldését, úgy azt 2 munkanapon belül az Ügyvédi Iroda visszajuttatja részükre, ellenkező esetben ugyanezen határidőn belül megsemmisítésre kerül.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az office@szabo-szomor.hu e-mail címen.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott adatok valóságtartalmáért Önt felelősség terheli. Hiányos-, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a kiválasztási eljárásból való kizárást, valamint a munkaviszony megszüntetését vonhatja maga után.
Személyes adatainak módosítását, helyesbítését, illetve törlését bármikor kérheti.

A pályázat benyújtásával Ön elfogadja a tájékoztatóban rögzítetteket.