A SZABÓ & SZOMOR ÜGYVÉDI IRODA

Adatkezelési Tájékoztatója

A Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda („Ügyvédi Iroda”) tevékenysége során különböző módokon kerül, kerülhet kapcsolatba harmadik személyekkel. Ennek során az Ügyvédi Iroda mint adatkezelő természetes személy érintettek személyes adatait kezeli, így különösen:

– ügyvédi megbízási szerződés („Megbízási Szerződés”) megkötésével és teljesítésével,

– egyéb szerződés („Egyéb Szerződés”) (a Megbízási Szerződés és az Egyéb Szerződés együtt: „Szerződés”) megkötésével és teljesítésével összefüggésben,

– az Ügyvédi Iroda kezeli továbbá

● a vele más célból kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait,

● a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek, illetve jogi személyek képviseletében, vagy a vele való kapcsolattartás során egyébként eljáró természetes személy (Kapcsolattartó”) személyes adatait,

● a jogi szolgáltatásokkal érintett egyéb természetes személyek (pl. szerződésben vagy jogvitában érintett másik fél, vagy annak képviselője, „Ellenérdekű személy”) személyes adatait,

● a jogi szolgáltatás ellátása során a birtokába jutott dokumentumokon feltüntetett harmadik személy természetes személyek személyes adatai.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Neve: Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda

Székhely: H-1065 Budapest, Bajcsy – Zsilinszky út 55. III/1.

Telefonszám: +36 1 269 5777

Fax: +36 1 269 2541

E-mail cím: office@szabo-szomor.hu

Honlap: www.szabo-szomor.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben kijelölt kapcsolattartó

neve: dr. Sz. Szabó Sándor ügyvéd

2. ADATKEZELÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL ÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

2.1. Az Ügyvédi Iroda adatkezelésének célja jogi szolgáltatás nyújtása (különösen okiratszerkesztés, jogi tanácsadás), a Szerződés megkötése és teljesítése, továbbá a Szerződéssel kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, és az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.

2.2. Az Ügyvédi Iroda természetes személy szerződő fél esetén az alábbi személyes adatokat kezeli:

2.2.1. Azonosítást szolgáló adatok: név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, adóazonosító jel, személyazonosító okmányok típusa és száma.

2.2.2. Elérhetőségi adatok: levelezési cím, telefon, fax, e-mail elérhetőség,

2.2.3. A szerződés teljesítésével / üggyel kapcsolatos egyéb adatok: tényállási adatok, egyéb személyes adatok.

2.3. Az Ügyvédi Iroda a szerződő fél (jogi személy) kapcsolattartójának alábbi személyes adatait kezeli: név, képviselet típusa/munkakör/beosztás, telefon, e-mail elérhetőség, illetve a képviseletre vonatkozó további adatok.

2.4. Az adatkezelés jogalapja a természetes személy szerződő fél esetén a Szerződés megkötését megelőzően a szerződő fél kérésére történő lépések megtétele, a Szerződés megkötését követően pedig a Szerződés teljesítése.

2.5. A kapcsolattartó személyes adatait az Ügyvédi Iroda – érdekmérlegelési teszttel alátámasztott – jogos érdeke alapján kezeli. Az érdekmérlegelési tesztet az adatkezeléssel érintett személy kérelmére az Ügyvédi Iroda megismerhetővé teszi. Az Ügyvédi Iroda jogos érdeke a Szerződések megkötése és teljesítése körében a képviselet igazoltsága és a kapcsolattartás. A Kapcsolattartó jogosult ezen adatkezelés ellen tiltakozni.

2.6. Amennyiben Szerződés nem jön létre, az Ügyvédi Iroda a Szerződés létrehozása iránti eljárás során tudomására jutott személyes adatokat addig kezeli, ameddig a Szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a Szerződés meghiúsulását – illetve, ha jogvita keletkezett, annak lezárását – követő 6 évig.

2.7. A Szerződés megkötése esetén az Ügyvédi Iroda a Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatokat a Szerződés időtartama alatt, annak megszűnését követően pedig addig kezeli, ameddig a Szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a Szerződés megszűnését – illetve, ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő – 6 évig.

3. ADATKEZELÉS A NEM SZERZŐDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KAPCSOLATTARTÁS SORÁN

3.1. Az Ügyvédi Iroda a vele nem szerződő félként vagy szerződő fél kapcsolattartójaként kapcsolatba lépő vagy kapcsolatban álló természetes személynek az általa vagy harmadik személy által az Ügyvédi Iroda részére megadott személyes adatait (pl.: név, elérhetőségi vagy más, a kapcsolattartáshoz szükséges vagy azzal összefüggő adatok) a kapcsolat létrehozása, fenntartása céljából az érintett hozzájárulása alapján, vagy – érdekmérlegelési teszttel alátámasztott – jogos érdekből kezeli. Az érdekmérlegelési tesztet az adatkezeléssel érintett személy kérelmére az Ügyvédi Iroda megismerhetővé teszi. Az Ügyvédi Iroda jogos érdeke a vele kapcsolatba kerülő természetes személyekkel a kapcsolat létrehozása és fenntartása. Az adatkezeléssel érintett természetes személy tiltakozhat ezen adatkezelés ellen.

3.2. Az Ügyvédi Iroda az ezen célból kezelt személyes adatokat a kapcsolattartás Ügyvédi Iroda szándéka szerinti megszüntetéséig, vagy addig az időpontig kezeli, amíg az érintett hozzájárulását visszavonja, vagy – jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén – személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, kivéve ha a kapcsolattartás igény érvényesíthetőségével összefügg, mert akkor a kapcsolattartás megszűnését – illetve, ha közben jogvita keletkezett – annak lezárását követő 6 évig kezeli.

4. ADATKEZELÉS A JOGSZABÁLYBAN RÖGZÍTETT KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

4.1. Az Ügyvédi Iroda jogi kötelezettségei teljesítése céljából a jogszabályban meghatározott körben kezeli a Szerződések kapcsán a természetes személy szerződő felek, a kapcsolattartók, továbbá a természetes személy tényleges tulajdonosok jogszabályban meghatározott személyes adatait.

Adózással, számvitellel kapcsolatos adatkezelés

4.2. Az Ügyvédi Iroda a Számviteli tv. 169. §-a szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, továbbá a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat a Szerződés megszűnését követő 8 évig, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 évig törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján kezeli.

4.3. Az Áfa tv. 179. §-a szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az Ügyvédi Iroda az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kezeli.

4.4. Az Art. 78. § (3) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az Ügyvédi Iroda az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, halasztott adó esetén annak esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig, jogvita esetén annak lezárását követő 5 évig kezeli.

Ügyfél-azonosítással kapcsolatos adatkezelés

4.5. Az Ügyvédi Iroda az Ügyvédi tv. 32. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint, a jogi tanácsadásra kötött Megbízási Szerződés esete kivételével a Megbízási Szerződés megkötésekor elvégzi a természetes személy megbízó, valamint a Kapcsolattartó azonosítását („Ügyfél-azonosítás”).

4.6. Amennyiben az Ügyvédi Iroda az Ügyvédi tv. 33. § (7) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az Ügyfél adatainak a nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és az Ügyfél által bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti/közhiteles nyilvántartásokból elektronikus úton adatot igényel („JÜB adatigénylés”), akkor azzal összefüggésben az Ügyvédi Iroda az ügyfél alábbi adatait:

a. természetes személyazonosító adatok,

b. állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás,

c. lakcím,

d. arcképmás,

e. aláírás,

f. az okmányokkal kapcsolatos tények (különösen: kiadása, érvényessége, elvesztése, cseréje, bevonása, eltulajdonítása, megsemmisülése, megkerülése);

g. a regisztrációt, illetve a tartózkodási jogot igazoló okmány számát, típusát, érvényességét, meghosszabbításának időtartamát,

h. az elveszettként, eltulajdonítottként bejelentett úti okmány, személyazonosító és tartózkodásra jogosító okmány típusát, azonosító adatait, valamint a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett figyelmeztető jelzés tényét, és a bejelentés időpontját,

i. a kiadott (meghosszabbított) vízum száma, érvényességi ideje, valamint a területi érvényességére vonatkozó adat;

j. a kiadott (meghosszabbított) tartózkodási engedély, valamint mobilitási engedély száma, sorozatszáma, érvényességi ideje;

a Pmt.-ben meghatározott ideig, azaz az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig, illetve a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz évig kezeli.

Ügyfélnyilvántartás

4.7. Amennyiben a Megbízási Szerződés alapján történő eljárás során a jogi képviselet kötelező, az Ügyvédi Iroda az Ügyvédi tv. 33. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint, a legalább személyazonosításra alkalmas okmány megtekintése útján azonosított természetes személyekről, a jogi személyekről és más szervezetekről a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység korlátainak az érvényesítése érdekében ügyfélnyilvántartást vezet. Az Ügyvédi Iroda az alábbi adatokat kezeli:

a. természetes személyazonosító adatok,

b. lakcím,

c. állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás,

d. az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma,

e. az adatigénylés során kapott válasz azonosítója,

f. azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy azonosítása kötelező,

g. a Pmt-ben meghatározott adatok.

Ezeket az adatokat az Ügyvédi Iroda a Pmt.-ben meghatározott ideig, azaz az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig, illetve a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz évig kezeli.

Ügynyilvántartás

4.8. Az Ügyvédi Iroda a Megbízási Szerződés alapján ellátott ügyekről az Ügyvédi tv. 33. § (7) bekezdése alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint – az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége, valamint az ügyvédi tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén az ügyfelek jogainak védelme érdekében – ügynyilvántartást vezet. Az Ügyvédi Iroda ennek keretében az alábbi adatokat tartja nyilván:

a. az ügyvéd által képzett ügyazonosítót,

b. az ügyfél nevét,

c. az ügy tárgyát,

d. a megbízási szerződés létrejötte időpontját és

e. az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát, illetve más eljárások iktatószámát.

4.9. Az Ügyvédi Iroda az ügynyilvántartásban található adatokat az Ügyvédi tv. 53. § (3) bekezdése alapján a Megbízási Szerződés megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli.

Ellenjegyzett okiratokkal kapcsolatos adatkezelés

4.10. Az Ügyvédi Iroda az Ügyvédi tv. 53. § (5) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint a tagja által ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó, a Megbízási Szerződés alapján keletkezett más iratokat, és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos adatkezelés

4.11. Az Ügyvédi Iroda a Pmt. 6. §-a alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint köteles ügyfél-átvilágítást végezni, és e körben a Megbízók, azok rendelkezésre jogosult kapcsolattartója és természetes személy tényleges tulajdonosai alábbi személyes adatait kezeli:

a. családi és utónevét,

b. születési családi és utónevét,

c. állampolgárságát,

d. születési helyét, idejét,

e. anyja születési nevét,

f. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

g. azonosító okmányának típusát és számát;

4.12. Az Ügyvédi Iroda a személyazonosságot igazoló ellenőrzése érdekében a fenti adatokat tartalmazó okiratokról (a lakcímkártya személyi számot tartalmazó oldala kivételével) – a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – másolatot készít.

4.13. Az Ügyvédi Iroda az ügyfél-átvilágítási intézkedések során megismert adatok papíralapú másolatát megőrzi, az átvilágítás megtörténtének tényét az ügy iratai között írásban rögzíti, a központi nyilvántartásból történő adatlekérdezés esetén a válasz papíralapú másolatát az ügy irataitól elkülönítve kezeli, továbbá a megkeresésre adott választ elektronikus formában tárolja, és az általa vezetett nyilvántartásban a Pmt. 57. §-ában írt adatokat feltünteti.

4.14. Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján, a Megbízási Szerződéstől függően, eseti megbízás esetén az adatrögzítéstől, tartós megbízás esetén az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc év, a Pmt. 58. § (1) bekezdése alapján a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére pedig a megkeresésben meghatározott idő, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz év.

4.15. Ha az érintett az adatok rögzítéséhez hozzájárulást nem ad vagy adatot nem szolgáltat, az Ügyvédi Iroda a közreműködést megtagadja.

5. ELLENÉRDEKŰ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉS

5.1. Az ügyvédi tevékenység sajátosságaiból adódóan az Ügyvédi Iroda kezeli a szerződésben, vagy a perben érintett másik fél, illetve meghatalmazottjának, képviselőjének személyes adatait. Az adatkezelés célja jogi szolgáltatás, ügyvédi megbízás teljesítése.

5.2. A kezelt adatok köre: az érintett személyazonosító és elérhetőségi adatai, az ügylethez, ügyhöz kapcsolódó személyes adatok.

5.3. A kezelt adatok forrása: az Ügyvédi Iroda ügyfele, vagy maga az érintett.

5.4. Az adatkezelés jogalapja az Ügyvédi Iroda ügyfelének a jogi szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogos érdeke, továbbá az ehhez kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítése.

5.5. A személyes adatokat az Ügyvédi Iroda az ügy jellegétől függően az ügyvédi tevékenységre irányadó ideig kezeli.

6. EGYÉB HARMADIK SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAI

6.1. A jogi szolgáltatás során annak természetéből adódóan előfordulhat, hogy az ügyletben, ügyben közvetlenül nem érintett, harmadik személyek adatai kerülnek feltüntetésre az ügylethez kapcsolódó dokumentumokon. Így például:

a. fordítás beszerzése esetén a fordító személyes adatai,

b. szakvélemény beszerzése esetén a szakértő személyes adatai,

c. az ügyhöz kapcsolódó dokumentációban az ügyleti tanúk személyes adatai,

d. az ügyhöz kapcsolódó dokumentációban megjelenő egyéb harmadik személyek személyes adata (mint például tulajdoni lapon a korábbi tulajdonosok adatai).

6.2. Ezen személyes adatok kezelésének célja a jogi szolgáltatás ellátása.

6.3. Az adatkezelés jogalapja az Ügyvédi Iroda ügyfelének, mint harmadik személynek a jogi szoláltatás igénybevételéhez, jogai érvényesítéséhez, illetve védelméhez fűződő jogos érdeke.

6.4. A személyes adatokat az Ügyvédi Iroda az ügy jellegétől függően az ügyvédi tevékenységre irányadó ideig kezeli.

7. KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE

7.1. Az Ügyvédi Iroda különleges személyes adatot, így különösen származásra, szakszervezeti tagságra vonatkozó adatot, vagy egészségügyi adatot kizárólag akkor kezel, ha az ügyvédi tevékenységgel, jogi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban elengedhetetlenül szükséges, például a különleges adatok a jogvitában jelentőséghez jutnak.

Ebben az esetben, amennyiben az érintett az Ügyvédi Iroda ügyfele, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás azzal, hogy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés szerinti kivételi körből a) pont szerinti érintett kifejezett hozzájárulása az alkalmazandó.

Amennyiben az érintett az ellenérdekű fél, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint harmadik személy (az Ügyvédi Iroda ügyfele) jogos érdeke, hogy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés szerinti kivételi körből az f) pont alkalmazandó, mivel az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

8. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

8.1. Az Ügyvédi Iroda a tevékenységéhez kapcsolódóan adatfeldolgozókat vesz igénybe, illetve hozzáférhetővé teszi vagy átadja az általa igénybevett személy feladatának ellátásához szükségképpen kezelendő személyes adatokat.

Adatfeldolgozó igénybevétele

8.2. Az Ügyvédi Iroda a működéséhez szükséges informatikai háttér biztosítása érdekében igénybe veszi a Nastron Rendszerház Kft. (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 150./B. I/1., cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-985060) adatfeldolgozó szolgáltatásait.

8.3. Az adatfeldolgozó(k) az Ügyvédi Irodával kötött írásos szerződés alapján, kizárólag az Ügyvédi Iroda utasításai szerint és kizárólag a fent megjelölt céllal összefüggésben kezelheti(k) az Ügyvédi Iroda által átadott személyes adatokat.

8.4. Az adatfeldolgozó(k) az Ügyvédi Iroda rendelkezése szerint legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosult(ak) kezelni, ameddig az Ügyvédi Iroda jogosult vagy köteles az adatok kezelésére.

8.5. Az Ügyvédi Iroda kizárólag olyan adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe, aki(k) vagy amely(ek) megfelelő garanciákat nyújt(anak) az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintett személyes adatainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Adatátadás

8.6. Az Ügyvédi Iroda a Számviteli tv. által előírt könyvvizsgálat érdekében a jogszabály által előírt adatokat átadja az Ügyvédi Iroda könyvvizsgálója részére. Az Ügyvédi Iroda könyvvizsgálója jelenleg a Bősze-Halák Kft. (székhely: 1224 Budapest, Barackos út 29., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-162735).

8.7. Jogszabályban előírt esetekben a jogszabályban megjelölt intézmények, szervek, szervezetek részére az Ügyvédi Iroda köteles továbbítani az általa kezelt, jogszabály által megjelölt személyes adatokat, amely adatátadás tényéről az Ügyvédi Iroda értesíti az érintetteket, ha azt jogszabály nem tiltja.

8.8. Az Ügyvédi Iroda a személyes adatokat szükség szerint átadja az ügy ellátásában közreműködő ügyvédek, ügyvédi irodák részére, az adatátadás célja a jogi szolgáltatás nyújtásába közreműködő ügyvédek bevonása.

8.9. Az Ügyvédi Iroda a személyes adatokat tartalmazó iratot szükség szerint átadja fordítóiroda részére fordítás elkészítése céljából. Az Ügyvédi Iroda a fordítás készítésének szükségességéről az ügyfelet minden esetben előzetesen tájékoztatja, a személyes adatot tartalmazó iratot a fordítóiroda részére az ügyfél hozzájárulásának birtokában küldi meg.

8.10. Az Ügyvédi Iroda a személyes adatokat tartalmazó iratot az ügy ellátásához szükséges szakértő bevonása esetén szükség szerint átadja igazságügyi, vagy magánszakértők részére szakértői vélemény kiállítása céljából. Az Ügyvédi Iroda a szakvélemény készítésének szükségességéről az ügyfelet minden esetben előzetesen tájékoztatja, a személyes adatot tartalmazó iratot a szakértő részére az ügyfél hozzájárulásának birtokában küldi meg.

9. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

9.1. Az Ügyvédi Iroda minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Az Ügyvédi Iroda az általa kezelt személyes adatok védelmét a GDPR előírásainak megfelelően biztosítja.

9.2. Az Ügyvédi Iroda mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Ügyvédi Iroda kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

10. AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

10.1. Az érintett kérelmezheti az Ügyvédi Irodától az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

10.2. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos lentebb részletezett jogait az Ügyvédi Iroda – a Tájékoztatóban megjelölt – levelezési címére vagy e-mail címére küldött kérelmével, az azonosítását követően gyakorolhatja.

10.3. Ha az Ügyvédi Irodának kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

10.4. Az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az érintett kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Az Ügyvédi Iroda a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Ügyvédi Iroda elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

10.5. Ha az Ügyvédi Iroda nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.6. Az Ügyvédi Iroda az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Ügyvédi Iroda, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

11. AZ ÉRINTETTI JOGOKRÓL RÖVIDEN

11.1. Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Irodától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére az Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatok másolatát és egyidejűleg tájékoztatja a GDPR 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

11.2. Helyesbítéshez való jog: Az Ügyvédi Iroda az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

11.3. Törléshez és elfeledtetéshez való jog: Az Ügyvédi Iroda a GDPR 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett az Ügyvédi Iroda által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Ügyvédi Iroda megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

11.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyvédi Iroda az érintett kérésére a GDPR 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az Ügyvédi Iroda a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

11.5. Adathordozhatósághoz való jog: Az Ügyvédi Iroda automatizált módon történő adatkezelést nem folytat, így ilyen tárgyú kérelem nem terjeszthető elő.

11.6. Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az Ügyvédi Iroda jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból a GDPR 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

12. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

12.1. Az Ügyvédi Iroda mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül az Ügyvédi Irodához fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

12.2. Az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint az érintett személyes adatai kezelése sérti a GDPR-t.

12.3. Az érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben az érintett dönthet arról, hogy a pert az Ügyvédi Iroda tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.